Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Strandskyddsdispens

Bra att veta

Om du vill bygga närmare än 100 meter (på vissa platser 300 meter) från strandlinjen vid sjöar, hav och vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens hos kommunen. Strandskyddet innebär att du inte får göra åtgärder som exempelvis att bygga eller ändra byggnad om det hindrar allmänheten från att vistas i området eller väsentligt påverkar livsvillkoren för djur och växter. Inga åtgärder får påbörjas innan ett beslut om strandskyddsdispens beviljats.

Börja med att ta reda på om området där du tänkt göra din åtgärd ligger inom strandskyddat område eller inte. Vid tveksamheter, kontakta handläggare för mer information. Ett beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som avses inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Inom strandskyddat område krävs strandskyddsdispens för följande åtgärder:

  • bygga nytt
  • ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de inskränker allmänhetens tillgång till stränder, utökar den så kallade privata zon/hemfridszon på mark som är tillgänglig för allmänheten genom att till exempel ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor eller rabatter, uppföra staket och så vidare
  • gräva eller förbereda för exempelvis byggnationer
  • uppföra till exempel bryggor, pirar, vägar och parkeringsplatser i ett område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten
  • utföra muddring eller fälla mer än enstaka träd.

Kommunens beslut om strandskyddsdispens kan överklagas till länsstyrelsen. En överklagan ska vara inlämnad inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. Vissa natur-, miljöskydds- och friluftsföreningar, som uppfyller kraven i miljöbalken, 16 kapitlet 13 § och 14 §, har också rätt att överklaga.

Kontakt

Boka tid med handläggare via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns mölighet till drop-in att träffa finskspråkig och sydsamiskspråkig kommunvägledare.