Länk till startsidan

Om plats i förskola

För att få en plats i förskola för ditt barn behöver du som förälder göra en ansökan. Ansökan om plats gör du via e-tjänsteportalen. Välj servicen Ansök om förskoleplats dagtid vardagar och servicen Ansök om plats i förskola kvällar, nätter och helger för behov av förskola övrig tid. Om du är i behov av förskola både dagtid och på kvällar, nätter och helger gör du en ansökan i vardera e-tjänst, dvs sammanlagt två ansökningar.

Barnet får erbjudande om plats i det förskoleområde som barnet har sin folkbokförningsadress i. Vill du som förälder ansöka om en förskoleplats på annan ort i kommunen så kan du göra det. Placering vid fler än en förskola görs inte med hänvisning till barnets bästa enligt skollagen. Dock görs undantag för dig som behöver barnomsorg både på dagtid och på kvällar, nätter och helger. Där kan placering på två förskolor bli aktuellt.

Ansök senast 4 månader före önskat inskolningsdatum för att platsgaranti ska gälla. För placering i augusti behöver din ansökan ha inkommit senast under mars. Målet är att ingen ska behöva vänta längre än 4 månader på en plats.

Omplacering på grund av ändrat behov görs via ny ansökan om plats dig som förälder. Omplacering till ny förskola görs så snart en plats finns i den önskade förskolan. I augusti finns störst chans till omplacering då det är som mest lediga platser i förskolorna under tidig höst.

Barn i åldern 1 - 5 år har rätt till en plats i förskolan eller hos familjedaghem om vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Barn till arbetssökande och föräldralediga har rätt till plats 15 timmar per vecka.

Från och med hösten det år barn fyller tre år har det rätt till allmän förskola.

Allmän förskola är en avgiftsfri verksamhet som omfattar 15 timmar per vecka. Beteckningen "allmän" syftar på att förskolan är avgiftsfri och tillgänglig för alla barn.

Verksamheten börjar 1 september och slutar 31 maj, med uppehåll för jullov.

Tiden fördelas på tre dagar per vecka, tisdag-torsdag, fem timmar per dag. Förskolor i landsbygd anpassar tiden efter lokala förutsättningar.

Vårdnadshavare till barn som ej är placerat i förskola i dagsläget ansöker om plats i allmän förskola i e-tjänst eller med hjälp av blankett.

För barn 3-5 år med förskoleplacering året om, reduceras avgiften upp till 15 timmar från 1 sep det år barnet fyller 3 år. För barn som endast har allmän förskola, dvs 15 timmar/vecka, under perioden 1 september - 31 maj debiteras ingen avgift.

Uppsägningstiden är 2 månader.

Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. Det åligger föräldrar att visa att barnet har behov av förskola i viss omfattning samt är skyldiga att meddela om studie- eller arbetsförhållande förändras. Kommunen kan komma att begära in uppgifter gällande omfattningen av arbete eller studier. Förskoleadministrationen svarar för att vid behov begära in dessa uppgifter.

Barn som har vårdnadshavare som är föräldraledig vid nytt barns födelse eller är arbetssökande har rätt till plats 15 timmar per vecka. Tiden fördelas på tre dagar per vecka, tis-tor, fem timmar per dag. Förskolor i landsbygd anpassar tiden efter lokala förutsättningar.

En förälder som arbetar eller studerar under föräldraledigheten ska styrka behovet av tid genom att lämna studie- eller arbetsintyg till Bildningsförvaltningen.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl, behöver särskilt stöd i sin utveckling ska anvisas plats i förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg utifrån barnets eget behov. Prövning görs i varje enskilt fall.

Du ansöker om plats på en viss förskola eller hos ett visst familjedaghem. Om du har önskemål om plats på en speciell förskola eller hos ett visst familjedaghem kan du ange det på sin ansökan. Om det finns plats och är möjligt tillgodoses önskemålet. Du erbjuds annars alternativ, till exempel en annan närliggande förskola eller familjedaghem.

Omplacering på grund av ändrat behov görs via ny ansökan av vårdnadshavare till bildningsförvaltningen. Omplacering till ny förskola görs så snart en plats finns i den önskade förskolan. I augusti finns störst chans till omplacering då det är som mest lediga platser i förskolorna under tidig höst.

När det finns ledig plats på en förskola fördelas platser enligt följande ordning till barn som står i kö:

  • Barn med behov av stöd för sin utveckling i form av förskola enligt 8 kap 7 och 14 § skollagen.
  • Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, vilket innebär att äldre barn går före yngre.
  • Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.
  • Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.

Om du önskar behålla platsen vid längre ledighet behöver du fylla i en blankett och anmäla längre ledighet. Frånvaro eller tillfällig minskning av närvarotid under semester eller annan ledighet påverkar inte avgiften. Avgiften betalas även under frånvaro. Efter tre månaders sammanhängande frånvaro sägs förskoleplaceringen upp.

Uppsägning av plats kan göras via servicen Avsluta förskoleplats eller via blankett som begärs via förskoleadministrationen. Blanketten skickas till:

Örnsköldsviks kommun
Bildningsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik

Uppsägningstiden är 2 månader. Den som sagt upp sin plats och efter ansökan får ny plats inom 4 månader betalar även avgift under uppehållet. Avgift debiteras under uppsägningstiden.

Om vårdnadshavare eller barn har skyddad identitet kan ansökan inte göras via e-tjänsten. Ta kontakt med förskoleadministrationen via kontaktcenter telefon 0660-880 00 för att ansöka om förskoleplats.