Ja

Visionen om en ny stadsdel

Tänk att Örnsköldsvik år 2030 är ett kreativt nav med stark utveckling där initiativ och idéer tas till vara. En plats för 65 000 nyfikna med framtidstro. En plats där människor känner trygghet, gemenskap och glädje.

Som en del i att nå denna vision har Örnsköldsviks kommun tagit fram en visionsskiss som ska fungera som inspiration för ett fortsatt arbete med att utveckla en ny stadsdel i centrala Örnsköldsvik, mitt i Höga Kusten, nära både natur och cityliv. Nästa steg är nu en bred dialog med invånare och andra intresssenter. Visionskissen och synpunkterna kommer sedan att ligga till grund för kommande detaljplaneprogram och detaljplaner som kommer att utreda lämplig markanvändning inom området för den nya stadsdelen.

Tänk tanken om en spännande och välkomnande ny del av staden, där blicken riktas mot en mer hållbar framtid. En stadsdel som är välkomnande med en särpräglad och unik lokal karaktär med fokus på livskvalitet och människors lekfullhet, drömmar och behov. En stadsdel som förstärker och kompletterar Höga kustens storslagna naturupplevelse.

Dela med dig av dina tankar och idéer
Nu startar nästa steg i arbetet med visionen om en ny stadsdel i Örnsköldsvik. Dina tankar och idéer är viktiga för de kommande stegen. Till och med februari 2023 kommer synpunkter på de olika delarna av visionskissen att samlas in. Välkommen att lämna dina allmänna synpunkter, eller svara på frågor om den övergripande strukturen, park- och vattenrummet och bebyggelsen.

Du är också varmt välkommen till utställningslokalen på Storgatan 3E för att dela med dig av dina tankar och idéer. Den öppnar söndag den 27 november och har därefter öppet måndag-fredag 8-17 och lördagar 10-14.

Önskar du en presentation för din förening, ditt företag, eller vill ha mer information?
Vänd dig då till:

Sofia Westin, plantekniker, delprojektledare. sofia.a.westin@ornskoldsvik.se
Patrik Jansson, stadsarkitekt. patrik.jansson@ornskoldsvik.se.

De går också att nå via kontaktcenter på 0660-880 00.


Få en inblick i visionen om den nya stadsdelen

Inspireras och tänk tanken om en helt ny välkomnande stadsdel och som gör den gröna omställningen lättare. En stadsdel som låter alla människor, idéer och initiativ ta plats. Tänk att den förstärker upplevelsen av Höga Kusten
En stadsdel för alla!


Visionskiss Stadsdel 2030

Bildrättighet: Urban Minds/Alessandro Macaluso (UP4 Studio)

Visionsskissen visar en ny stadsdel som är välkomnande och genuin där både stadsberg och fjärd är ständigt närvarande. Livet som visionen ger är ett uttryck för är ett hälsosamt och aktivt liv med tid och utrymme för fritid, nöje och familj sett ur ett stadsperspektiv.

I stadsdelen tillägnas det allmänna och fria extra mycket utrymme. Hjärtat i visionen för den framtida stadsdelen är det centrala park- och vattenrummet som omfattar Lungviksparken, en strandpark och ett nytt inre vattenrum tillgängligt för alla. I anslutning till parken ska det finnas publika och allmänna funktioner, både för utomhus-och inomhusaktiviteter, för sport, friluftsliv, kulturevenemang och samvaro.

Visionen skapar förutsättningar för en plats som är inkluderande i fråga om vilka som kan bo, leva och verka där. Alla ska få möjligheten att vara med i byggandet och det är just dina och övriga Örnsköldsviksbors idéer som ska forma stadsdelen.

Visionen är en stadsdel som är både hållbar och attraktiv och där hållbara val och livskvalitet främjas. I den framtida stadsdelen uppmuntras de boende och besökare till att transportera sig med aktiva färdsätt som att gå, cykla och åka skidor. Förhoppningen är en stadsdel som ger mer än vad den tar genom att anpassa sig till jordens begränsningar. Bebyggelsen byggs därför för att stå länge.

Som helhet är stadsdelen välintegrerad i staden genom tydliga kopplingar till såväl centrum som omgivande natur och rekreationsområden. I visionen finns utrymme för två bebyggelseområden, en allra närmast stadskärnan och en vid fjärden med en tydlig och naturlig koppling till havet.

%%#6a762a%%accent-1%%

Tänk att....

...2000 invånare kommer att leva i en spännande ny del av staden där blicken riktas mot en mer hållbar framtid, i en stadsdel med en särpräglad och unik lokal karaktär med fokus på livskvalitet. Tänk att framtiden är cirkulär och varken byggandet eller livet som utspelar sig i stadsdelen, sker på bekostnad av planeten eller framtida generationer. Föreställ dig att bo och verka i en stadsdel som är den mest hållbara för planeten.

Tänk att....

...stadsdelen förstärker och kompletterar Höga Kustens storslagna naturupplevelse med en överraskande och levande urbanitet med stadsberg och fjärd tydligt närvarande. Föreställ dig en välkomnande stad med fokus på omtanke och välbefinnande. Unika kvaliteter som kan locka till sig människor från hela världen.

Tänk att....

...stadsdelen uppmuntrar oss till skaparkraft och delaktighet, en spelplan för människors lekfullhet, drömmar och behov. Föreställ dig en på riktigt inkluderande miljö där det finns plats för allas behov och livsstilar. Tänk dig en ny pulserande och dynamisk stadsdel med en anda som präglas av handlingskraft, kreativitet och mod där initiativ och idéer tas till vara. En miljö som är generös, samlar människor samt skapar stolthet och samhörighet. Tänk att du skulle kunna bo och verka i en miljö som lockar till att våga göra det omöjliga genom att skapa tillsammans!

%%#6a762a%%accent-1%%

Illustrationsplan - Visionsskiss Stadsdel 2030

Bildrättighet: Urban Minds/Alessandro Macaluso (UP4 Studio)

Stadsdelen är välintegrerad i staden med tydliga kopplingar. Hjärtat är det stora centrala park- och vattenrumrummet. Det nya kajstråket knyter samman hela hamnstråket och förstärker kontakten med havet. I stadsdelen finns två distinkta bebyggelseområden – Stadskvarteren och Havskvarteren. Trafikstrukturen är utformad för att uppmuntra hållbara färdsätt och en möjlig linbana brygger över de topografiska barriärerna. Det allmänna tillägnas extra mycket utrymme och ytorna kan förändras i takt med skiftande behov. En plats för alla och med funktioner och ytor med en bruttoarea på 140 500 m2, för bostäder, förskolor, hotell, kommunala funktioner, lokaler och handel, samt mobilitetshus, där bottenvåningar skapar aktivitet under dygnets alla timmar. 

%%#6a762a%%accent-1%%

Inspireras och se skisserna i större format

Klicka på bilden

Klicka på bilden

Klicka på bilden

Klicka på bilden